PROCEDURA REKAMACJI

Uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia reklamacji w przypadku:
1. Niezadowolenia z poziomu merytorycznego szkolenia.
2. Zastrzeżeń co do jakości pracy trenera.
3. Niezgodności treści realizowanych na szkoleniu z ofertą.
4. Uczestnik szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych) lub zlecający (w przypadku szkoleń zamkniętych) może złożyć skargę lub reklamację
wskazując i uzasadniając jej przyczyny.
5. Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej, poczty elektronicznej lub doręczona osobiście do biura firmy.
6. Reklamację można złożyć najpóźniej w ciągu 7 dni licząc od dnia zaistnienia sytuacji.
7. Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas ten może zostać wydłużony.